Kommunal- og regionaldepartementet har nå revidert veilederen om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Målet er å gi gode rammevilkår. Målgruppen for veilederen er departementer, direktorater og andre statlig etater som forbereder reformer eller andre tiltak som berører kommuner og fylkeskommuner. KS, uttaler på nettsidene sine, at det forventes at den nye veilederen vil bidra til at statsforvaltningen i større grad etterlever prinsippet om rammestyring. KS har over tid sett at statsforvaltningen i praksis ikke etterlever styringsdokumentene for statlig styring av kommunesektoren på en tilfredsstillende måte.

RiksløvaKS forventer at den reviderte veilederen bidrar til samsvar mellom prinsipp og praksis i den statlige styringen av kommuner og fylkeskommuner. Veilederen tydeliggjør prinsippene for statlig styring av kommunesektoren og hvordan prinsippet om rammestyring kan etterleves fra staten sin side. Reviderte retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren er tatt inn helt fremst i veilederen. Ny ordning for medvirkning fra KS i lovarbeid er også omtalt i veilederen.

Veileder om statlig styring

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. januar 2013 | Skriv ut siden