Samferdselsdepartementet har fordelt til sammen 45,8 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i 2013. Hovedutvalg for Samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om at fire millioner kroner er tildelt Vest-Agder. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak for oppgradering av infrastrukturen i kollektivtransportsystemet. I tillegg kreves en lokal egenandel på 25 prosent. Tiltakene skal støtte opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gjør for universell utforming av hele reisekjeden.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Enkle og effektive løsninger på strekninger, knutepunkter og bussholdeplasser med mye trafikk, prioriteres.

Vest-Agder fylkeskommune har over flere år arbeidet systematisk med tilretteleggingsarbeid i samarbeid med kommunene. For 2013 ble det sendt inn søknader fra to tiltakshavere i Vest-Agder: Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Med årets tildeling av midler vil Kristiansand kommune ferdigstille tilrettelegging av Tinnheia ruteområde. Vest-Agder fylkeskommune vil videreføre sitt arbeid med tilrettelegging av holdeplasser langs fylkesvei i Randesund, samt detaljprosjektering av resten av denne rutestrekningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2013 | Skriv ut siden