Fylkestinget sluttet seg tirsdag til at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsette satsingen på økt tilgjengelighet til kollektivtransporten. Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning hvor det kan søkes midler til finansiering av tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ordningen er at 75 prosent av kostnaden dekkes gjennom statlig tilskudd, mens de øvrige 25 prosentene finansieres gjennom egenandel.

For 2014 legger fylkeskommunen opp til å søke tre millioner kroner i statlige midler til videre tilrettelegging av Randesund ruteområde. Endelig søknad vil bli lagt frem som orienteringssak i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Den lokale andelen blir, om søknaden imøtekommes, på 1,5 millioner kroner.

Vest-Agder fylkeskommune har over flere år arbeidet systematisk med tilretteleggingsarbeid. Dette har gitt gode resultater hvor store deler av rutetilbudet er tilrettelagt i Kristiansand og Mandal. Tilskuddsordningen har vært helt avgjørende for å kunne oppnå disse resultatene.  

For å sikre helhetlig tilrettelegging på tvers av forvaltningsnivåene samt brukermedvirkning, er det opprettet en samarbeidsgruppe for tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansand. Gruppen består av representanter fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Kristiansand, Kristiansand kommune v/ ingeniørvesenet, Statens vegvesen distriktskontoret Vest-Agder, Agder Kollektivtrafikk AS og fylkeskommunens samferdselsseksjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. februar 2013 | Skriv ut siden