Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag, mot stemmen fra SPs representant, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark. Hovedutvalget uttrykker at en slik utbygging kun medfører beskjedne naturinngrep og forventes å gi positive effekter for det lokale næringslivet både på kort og lengre sikt. Utbyggingen vil i tillegg gi en god gevinst i klimaspørsmålet. Fylkesutvalget avgir den endelige uttalelsen fra fylkeskommunen i møte 12. februar.

I hovedutvalgets vedtak forusettes det at  om konsesjonen blir gitt at Flekkefjord kommunes ønsker om avbøtende tiltak, inkludert en fordeling av basefunksjonene - anleggsbase og monteringsbase - mellom Flekkefjord og Sokndal kommune, blir etterfulgt. Videre mlle nye tiltak på land må avklares med Vest-Agder fylkeskommune i forhold til undersøkelsesplikten i kulturminneloven

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har sendt på høring søknad for Siragrunnen vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Sokndal og Flekkefjord kommuner. Tiltakshaver er Siragrunnen Vindpark AS.

Planområdet er på 40,5 kvadratkilometer, ved Siragrunnen, som er et grunt havområde utenfor Jøssingfjorden og Åna, på grensen mellom Sokndal i Rogaland) og Flekkefjord. Ytre del av vindparken ligger cirka 6,5 kilometer utenfor utløpet av Ånafjorden, mens den innerste turbinen planlegges plassert så vidt under 1000 meter fra Flekkefjord landskapsvernområde. Vindturbinene er planlagt plassert på dybder mellom 10 og 40 meter. 

Det er lagt frem tre alternativer til type, størrelse og antall vindturbiner. Uavhengig av utbyggingsalternativ vil vindkraftanlegget få en installert effekt på inntil 200 MW. De tre alternativene innebærer henholdsvis 40 turbiner, 67 turbiner og 25 turbiner. Alternativ en er lagt frem som hovedalternativet. Vindturbinene i hovedalternativet vil ha en høyde opp til spissen av rotorbladet på 153 m. Turbinene vil være bunnfaste og det planlegges etablering av betongfundamenter.

Utbyggingskostnadene - inkludert nett og transformatorstasjoner - er beregnet i søknaden til 6,4 milliarder kroner. Produksjonen fra Siragrunnen planlegges brukt til elektrifisering av norsk sokkel.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2013 | Skriv ut siden