Fylkesutvalget gikk i dag, mot en stemme fra Frp, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark. En slik utbygging vil kun medføre beskjedne naturinngrep og forventes å gi positive effekter for det lokale næringslivet både på kort og lengre sikt, uttaler fylkesutvalget. Videre uttales det at utbyggingen i tillegg vil gi en god gevinst i klimaspørsmålet. Fylkesutvalget anbefaling er fylkeskommunens endelige uttalelse til konsesjonssaken.

Fylkesutvalget forutsetter imidlertid at om konsesjonen blir gitt at Flekkefjord kommunes ønsker om avbøtende tiltak, inkludert en fordeling av basefunksjonene - anleggsbase og monteringsbase - mellom Flekkefjord og Sokndal kommune, blir etterfulgt. Videre må alle nye tiltak på land avklares med Vest-Agder fylkeskommune i forhold til undersøkelsesplikten i kulturminneloven

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har sendt på høring søknad for Siragrunnen vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Sokndal og Flekkefjord kommuner. Tiltakshaver er Siragrunnen Vindpark AS.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2013 | Skriv ut siden