Fylkestinget uttalte tirsdag om rapporten ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra Vegdirektoratet hvor direktoratet tilrår å opprette fylkeskommunale eller regionale bompengeselskap. Fylkestinget anmoder, mot stemmen fra Demokratenes ene representant, fylkesrådmannen om å vurdere opprettelsen av et felles fylkeskommunalt bompengeselskap, herunder et regionalt selskap. Det skal imidlertid først utredes hvordan man i praksis gjennomfører opprettelsen av et slikt selskap. Det vil også bli vurdert hvorvidt et felles selskap selv bør utføre sine kjerneoppgaver, og om det vil være fordelaktig å innlemme eksisterende selskaper i et felles bompengeselskap.

De seneste årene har årene har antall bompengeprosjekter i Norge økt kraftig. Dagens organiseringsform innebærer at hvert enkelt prosjekt er en egen driftsenhet, med en selvstendig administrasjon og et selvstendig styre. Med et stadig økende antall selskaper blir dette lite effektivt, samtidig som trafikantene får et mindre brukervennlig tilbud ettersom det ikke tilbys enhetlige avtaler fra alle disse selskapene. Det ble derfor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet satt ned en arbeidsgruppe som har sett på hvordan bompengeforvaltningen kunne effektiviseres. Rapporten fra arbeidsgruppen er gjennomgått av Vegdirektoratet, som kom med sin anbefaling 10.desember 2012.

Det legges opp til at fylkeskommunene, som har vesentlige interesser i bompengeinnkrevingen i form av eierskap og garanti, vil påta seg en pådriverrolle for denne reformen, og at omorganiseringen vil være frivillig og skje på eiernes initiativ.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer