Fylkesutvalget behandlet tirsdag en rapport ”Anbefaling om regionale bompengeselskaper” fra Vegdirektoratet. Anbefalingen i rapporten gir en klar tilrådning om å opprette fylkeskommunale eller regionale bompengeselskap. Fylkesutvalget anmoder fylkesrådmannen om å vurdere opprettelsen av et felles fylkeskommunalt bompengeselskap, herunder et regionalt selskap. Fylkesutvalget ønsker primært et regionalt selskap. Det skal imidlertid først utredes hvordan man i praksis gjennomfører opprettelsen av et slikt selskap. Det vil også bli vurdert hvorvidt et felles selskap selv bør utføre sine kjerneoppgaver, og om det vil være fordelaktig å innlemme eksisterende selskaper i et felles bompengeselskap.

I fylkesutvalgets vedtak uttrykkes det at et felles selskap bør baseres på prosjektmodellen, med fullt adskilte regnskap for de ulike prosjektene. Det er ønskelig å innføre felles rabattvilkår for alle prosjekter tilknyttet et felles selskap. Videre vil en samling i et felles selskap ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser, sett i forhold til dagens organisering av bompengeselskapene i Vest-Agder.

Bakgrunnen for saken er at de siste årene har antall bompengeprosjekter i Norge økt kraftig. Dagens organiseringsform innebærer at hvert enkelt prosjekt er en egen driftsenhet, med en selvstendig administrasjon og et selvstendig styre. Med et stadig økende antall selskaper blir dette lite effektivt, samtidig som trafikantene får et mindre brukervennlig tilbud ettersom det ikke tilbys enhetlige avtaler fra alle disse selskapene. Det ble derfor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen, samt Buskerud, Hordaland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, som skulle se på hvordan bompengeforvaltningen kunne effektiviseres. Rapporten fra denne arbeidsgruppa forelå i april 2012. Rapporten ble så gjennomgått av Vegdirektoratet, som kom med sin anbefaling 10.desember 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer