Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune søker om ny fireårig belønningsavtale med Samferdselsdepartementet på vegne av ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. Samarbeidet består av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og kommunene: Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand). Søknaden om ny belønningsavtale preges av særlig tre forhold. Innføring av tidsdifferensierte bomtakster fra 2013. Styrking av kollektivtilbudet relatert til omlegging av bomtakstene. Tiltak for å løfte bruken av sykkel i kombinasjon med fremkommelighetstiltak for buss.

I søknaden legges til grunn en trafikkmålsetning i tråd med Klimaforliket på Stortinget, nullvekst for personbiltrafikken. Det søkes om til sammen 472 millioner kroner fordelt på i gjennomsnitt 118 millioner kroner per år.

Den største innsatsen foreslås rettet mot kapasitetsøkning og ruteforbedringer i kollektivtilbudet. I søknaden er det lagt relativt stor vekt på finansiering av driftstiltak for kollektivtrafikken. Dette er en direkte konsekvens av at tidsdifferensierte bomtakster innføres i 2013. Det største kapasitetsbehovet knytter seg til rushperiodene. Men når de som tidligere brukte bil til jobb begynner å reise kollektivt, er det grunn til å forvente krav om forbedringer i tilbudet også utenfor rushperiodene.

Kristiansandsregionen har et meget godt utbygd sykkel- og gangnett. I stedet for et stort antall mindre oppgraderings- og nybyggingstiltak, ønsker regionen å benytte en vesentlig del av en bevilgning på etablering av ny sykkel- og gangbro over Otra. Det legges opp til at det på sikt vil etableres to nye broforbindelser for sykkel og gange. Den første broa, som foreslås finansiert av denne belønningsavtalen, vil ha to formål. Dels vil den gi bedre framkommelighet og sikkerhet for syklende og gående, men like viktig er at den vil avlaste eksisterende Lundsbro. Denne sykkel-/gangbroa vil gjøre det mulig å etablere fullverdig kollektivfelt over Lundsbroa og redusere en viktig flaskehals for kollektivtrafikken. Broa er dermed like mye et kollektivtiltak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer