Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune søker om ny fireårig belønningsavtale med Samferdselsdepartementet på vegne av ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen. Samarbeidet består av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og kommunene: Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand). Søknaden om ny belønningsavtale preges av særlig tre forhold. Innføring av tidsdifferensierte bomtakster fra 2013. Styrking av kollektivtilbudet relatert til omlegging av bomtakstene. Tiltak for å løfte bruken av sykkel i kombinasjon med fremkommelighetstiltak for buss.

I søknaden legges til grunn en trafikkmålsetning i tråd med Klimaforliket på Stortinget, nullvekst for personbiltrafikken. Det søkes om til sammen 472 millioner kroner fordelt på i gjennomsnitt 118 millioner kroner per år.

Den største innsatsen foreslås rettet mot kapasitetsøkning og ruteforbedringer i kollektivtilbudet. I søknaden er det lagt relativt stor vekt på finansiering av driftstiltak for kollektivtrafikken. Dette er en direkte konsekvens av at tidsdifferensierte bomtakster innføres i 2013. Det største kapasitetsbehovet knytter seg til rushperiodene. Men når de som tidligere brukte bil til jobb begynner å reise kollektivt, er det grunn til å forvente krav om forbedringer i tilbudet også utenfor rushperiodene.

Kristiansandsregionen har et meget godt utbygd sykkel- og gangnett. I stedet for et stort antall mindre oppgraderings- og nybyggingstiltak, ønsker regionen å benytte en vesentlig del av en bevilgning på etablering av ny sykkel- og gangbro over Otra. Det legges opp til at det på sikt vil etableres to nye broforbindelser for sykkel og gange. Den første broa, som foreslås finansiert av denne belønningsavtalen, vil ha to formål. Dels vil den gi bedre framkommelighet og sikkerhet for syklende og gående, men like viktig er at den vil avlaste eksisterende Lundsbro. Denne sykkel-/gangbroa vil gjøre det mulig å etablere fullverdig kollektivfelt over Lundsbroa og redusere en viktig flaskehals for kollektivtrafikken. Broa er dermed like mye et kollektivtiltak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer