Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

-Strekningen er blitt prioritert både av politikerne i landsdelen og av Statens vegvesen, og har kommet med i Nasjonal Transportplan fra 2018. E39 binder sammen to regioner i sterk vekst og er den viktigste transportåren mellom Agder og Rogaland, sier Tvedt.

Planleggingsleder Solveig Hellevig presenterte framdriftsplaner og hvilke forum for samarbeid man la opp til i planprosessen. -Målet er at de første planene blir politisk behandlet neste år. Det er ambisiøst, men mulig om vi får tilstrekkelig med fagfolk og samarbeider godt, sier Hellevig.

Avdelingsdirektør i Vest-Agder Johan Mjaaland hadde et innlegg om standard og utfordringer på eksisterende E39.-Den nye motorvegen vil erstatte en ulykkesbelastet europaveg med til dels dårlig standard og flere rasutsatte partier. Vinterstid er fremkommeligheten i perioder redusert. Med ny firefelts veg vil man fjerne møteulykkene på strekningene, sier Mjaaland.

Planprogrammet som nå legges fram legger opp til at man ønsker en forsering ved at man går rett på reguleringsplan for den østligste strekningen mellom Lindelia og Døle bru. Her ser man på om man kan unngå dyre mellomløsninger for rassikring ved Trysfjorden. Vegen vil enten gå på bru over Trysfjorden, eller i tunnel gjennom fjellet bak det rasutsatte området rett øst for Try.

Ny E39 Lindelia–Livold er et landeveisprosjekt. Det vil si at i kommuneplanene vil vegen gå over mye LNF områder: landbruk – natur – friluftsliv. Terrenget er kupert med kryssende daler og vassdrag og høye heier. En sentral prosjektutfordring blir å finne en trase som tilfredsstiller alle krav i vegnormalene, samtidig som bruk av kostbare elementer som lange bruer og tunneler, bør unngås så langt det er mulig. Investerings- og vedlikeholdskostnadene skal holdes nede. Strenge siktkrav på bruer og i tunneler gjør også at vegtraseen blir stiv og gir utfordringer når vi også vil ha en god tilpassing i terrenget.

Torsdag 14. februar arrangeres det en felles idédugnad for politikere, administrasjon og aktuelle interessegrupper. Den arrangeres i Mandals nye kulturhus "Buen".

Kilde og foto: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2013 | Skriv ut siden