Da fylkestinget i går diskuterte en tannhelseplan for den fylkeskommunale offentlige tannhelsetjenesten for perioden 2013 til 2016 ble det fattet vedtak om at enkelte nye tilbud skal utredes. Et av disse er et forslag fra FrP om å utrede en rabattordning for personer under utdanning etter fylte 20 år. Et annet et forslag var fra AP om å få planlagt og opprettet en ny tannlegevakt for vestfylket i løpet av planperioden. Ytterligere et vedtak som fikk tilslutning var et forslag fra Demokratene om at de ulike tannklinikkene i fylket skal fremlegge en handlingsplan for økt inntjening.

Fylkestinget besluttet med 29 mot seks stemmer å se positivt på den offentlige tannhelsetjenestens ønske om økt inntjening ved å markedsføre seg til voksent betalende personer. Fylkestinget ba om en utredning av en rabattordning personer under utdanning, etter fylte 20 år. Dette med henblikk på å markedsføre seg ytterligere mot voksne klienter med tanke på økt inntjening, samtidig som det gis en form for rabatter til studenter i ordinær videregående opplæring, universitet eller høgskoleutdanning og lignende, som ikke er i fast arbeid. Fylkesrådmannen ble bedt om å fremlegge en sak for politisk behandling der eventuelle investeringer, inntektspotensial og utgifter fremkommer.

Når det gjelder en mulig etablering av en tannlegevakt i vestfylket ble fylkesrådmannen bedt om å fremlegge en sak for politisk behandling der eventuelle investeringer og utgifter fremkommer. Dette vedtaket ble fattet med 33 mot to stemmer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2013 | Skriv ut siden