Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023 har Statens vegvesen foretatt en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfallet på fylkesvegene. Å fjerne forfallet på fylkesvegene i Vest-Agder vil koste anslagsvis 2,5 mrd. kroner. Fordelt per meter veg utgjør dette 1236 kroner. Totalt er det estimert et behov på mellom 45-75 mrd. kroner for å oppgradere hele fylkesvegnettet i Norge til vegenes opprinnelige tiltenkte standard.

Det ble i februar 2012 gitt ut en rapport om tilsvarende kartlegging for bruer, ferjekaier og tunneler på fylkesvegnettet (Statens vegvesens rapporter nr. 76). I løpet av 2012 ble det gjennomført en rapport for øvrige vegobjekter på fylkesvegnettet. De øvrige vegobjektene er drens- og avløpsanlegg, vegoverbygning (vegfundament og vegdekke), samt vegutstyr og miljøtiltak. Rapporten som publiseres i dag er en samlet fremstilling av kartleggingene som er gjennomført på fylkesvegnettet.

Det er registrert et samlet behov på om lag 2,5 mrd. kroner for å fjerne forfall og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet i Vest-Agder. Av dette er om lag 890 mill. kroner knyttet til vegoverbygningen (vegfundament og vegdekke) og om lag 910 mill. kroner til vegutstyr og miljøtiltak. Det er også stort behov knyttet til drens- og avløpsanlegg, om lag 320 mill. kroner. Behovet knyttet til bruer er om lag 290 mill. kroner.

Det er 16 fylkesvegtunneler i Vest-Agder, med et samlet registrert behov på om lag 140 mill. kroner for å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering. Det er registrert behov for tiltak i alle tunnelene. De største tiltakene er knyttet til oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften i fem tunneler, først og fremt sikkerhetsbelysning i to tunneler på fv 42, Bjørkåstunnelen og Gåsehellertunnelen. Kostnadene til disse to tunnelene samt Presteheiatunnelen på fv 471 utgjør i overkant av 60 prosent av de totale kostnadene for fjerning av forfall og tilhørende oppgradering av fylkesvegtunnelene i Vest-Agder fylke.

Det er registrert et behov på om lag 290 mill. kroner for å fjerne forfall og gjøre tilhørende oppgradering av fylkesvegbruene i Vest-Agder. Dette omfatter ikke alt forsterkningsbehov og utbedring av flaskehalsbruer. Størst kartlagt behov er det for Flekkefjord bru på fv 44(om lag 35 mill. kroner) og Oksesteinen bru på fv 822 (om lag 16 mill. kroner). I begge disse tilfellene omfatter kostnadene bygging av ny bru, noe som ansees som nødvendig.

Hele rapporten finnes her.

av ask, publisert 21. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer