Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune vedtar Handlingsprogram for oppfølging av Regionplan Agder 2020 for periode 2013-2014. Fylkestinget vedtok samtidig et tillegg hvor det tas til orde for at oppfølgingen av Nasjonal Transportplan for perioden 2014-23 ikke bare må gjelde veiaksjonen, men også jernbanesatsingen. Forslaget til Nasjonal Transportplan presenteres like over påske og vil bli behandlet i Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder, som vil følge opp med påvirkningsarbeid og innspill overfor sentrale myndigheter, frem mot Stortingets endelige behandling av transportplanen senere i år.

Hovedfokuset for arbeidet med Regionplan Agder 2020 skal i år rettes mot tre sentrale utviklingsområder. Det ene er utdanning hvor en vil ta for seg det sammenhengende utdanningsløpet fra barnehagen til videregående opplæring. Det andre er kommunikasjon hvor en skal angi de viktige veivalgene og få på plass en regional transportplan for raskere, bedre og sikrere fremkommelighet. Det tredje er klima og energi med Norge og spesielt Sør-Norge som "grønt batteri" for Europa.

Regionplan Agder 2020 ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner juni 2010. Handlingsprogrammet legges frem for fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder årlig og utvikles for to år, men rulleres årlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. februar 2013 | Skriv ut siden