Fylkesmannen i Vest-Agder har søkt en rekke aktører om økonomisk støtte til et nystartet villreinprosjekt for Setesdal-Ryfylke. Det søkes Vest-Agder fylkeskommune om støtte på 50 000 kroner for oppstartsåret 2013 i et femårig prosjekt. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at fylkeskommunen skal imøtekomme søknaden. Fylkesutvalget fatter endelig vedtak neste uke.

Det overordnede målet for prosjektet er å øke reinens bruk av villreinområdet og da særlig randsoner som i nyere tid har falt ut av reinens arealbruk.

Prosjektforberedelsene har fokusert på følgende hovedtema:

1. Bestandsforvaltning og økt tetthet av villrein i sørområdet av Setesdal Vesthei.
2. Tiltak for å øke trekkaktiviteten nord-sør og øst-vest.
3. Betydningen av veiene over Brokke-Suleskard og mellom Setesdal- Ryfylkeheiene og naboområdene Hardangervidda og Setesdal Austhei.
4. Ferdsel i Setesdal Ryfylke, konflikt med villrein og avbøtende tiltak.

 Det er etablert et interimsstyre for prosjektet i september 2012. En forutsetter opprettelse av fast styringsgruppe på nyåret 2013 samtidig med at hovedinnretningen på prosjektet da vedtas. Norsk Villreinsenter Sør har påtatt seg å holde sekretariat for styringsgruppen og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har sagt seg villig til å ta det faglige lederskapet for prosjektet. Fylkeskommunene vil være representert i styret med 1 administrativ person.

Gjennom et villreinprosjekt som ble avsluttet for et par år siden og som Vest-Agder fylkeskommune støttet økonomisk, ble det framskaffet mye ny og viktig kunnskap for forvaltning av villreinen og dens leveområder. Det ble imidlertid også avdekket kunnskapshull som det er viktig å fylle for å nå målene for forvaltningen av Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei villreinområde.

 Prosjektperioden er satt til 2013-2017. Aust-Agder fylkeskommunen vil delta i prosjektet, og har bevilget sin andel. Også Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommuner har vedtatt at de vil delta i prosjektet. Rogaland fylkeskommune har besluttet ikke å delta.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer