Kvinesdal kommune har skal starte opp planarbeid for revisjon av kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2025. Forslag til planprogram er sendt ut til høring. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget i sist møte uttalte hovedutvalget seg blant annet om et av hovedtemaene i forslaget knyttet til næringsutvikling. Hovedutvalget ber kommunen ta opp til vurdering arealbruken i tilknytning til næringsområdet på Opofte. Området ligger inntil E-39.

Det bemerkes at det i Opofte-området har vært et visst press når det gjelder etablering av ulike former for ny næringsvirksomhet - da dels i områder som ikke er avklart i overordnet plan. Fylkeskommunen har ved flere anledninger påpekt behovet for en helhetlig plan for dette området. Med mindre kommunen har planer om utarbeidelse av en egen kommunedelplan for Opofte, bør en benytte denne anledningen til å foreta en overordnet vurdering av arealbruken i området. Arealbruken på Opofte må vurderes i lys av samferdselsmessige forhold knyttet til E-39 Fylkeskommunen forutsetter at det ikke gjøres arealmessige disposisjoner som vil kunne vanskeliggjøre planlegging av ny fire-felts E39. Det vises også til at en eventuell regional plan for ny E39 kan gi føringer for arealbruken langs E39.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer