-Skal vi oppfylle målene i Regionplan Agder 2020 må vi først endre den nasjonale energi- og klimapolitikken, sa energirådgiver Trond Schrader Kristiansen i et møte i politisk samordningsgruppe for regionplanen nylig. Han viste til at samordningsgruppen har nedsatt en styringsgruppe for "grønt batteri". Samordningsgruppen har gjort vedtak om å arbeide for å få endret den nasjonale politikken på området. Styringsgruppen er nå i arbeid med å finne ut retningen som må følges og de grep som er nødvendige i den sammenheng.

EU har vedtatt både kortsiktige og langsiktige klima- og energimål som blir omtalt som ”Europas energirevolusjon”. En viktig forutsetning for å nå målene er flere linjer og kabler mellom EU og Norge, og videre at Norge investerer i vannkraftanlegg som kan produsere og lagre kraft i samspill med EUs fornybare kraftproduksjon. Dette betegnes som at Norge skal bli et ”grønt batteri”.

I det regionale arbeidet med "grønt batteri" konkluderes det med at Agder har en klimavennlig og verdifull naturressurs som dagens klima- og energipolitikk ikke legger til rette for å utnytte på en optimal måte. PSG har derfor vedtatt følgende:

-Det skal være et uttalt mål i energi- og klimapolitikken at Norge må påta seg rollen som et ”grønt batteri” for Europa. Målet må være langsiktig, og det må utformes nødvendige rammevilkår for å nå det. Det er en absolutt forutsetning at nye rammevilkår utformes slik at viktige nasjonale og regionale interesser som næringsliv, natur og lokalsamfunn blir ivaretatt, og må omhandle områder som:

-Etablering av nye utvekslingskabler
-Styrking av kraftnettet.
-Etablering av ny effektkraft og økt magasinkapasitet
-Industriell utnytting av overskudd på fornybar kraft.
-At distrikter som stiller sine naturressurser til disposisjon mottar en rettferdig del av verdiskapingen

I 2013 er det disse politiske målsettingene som har fokus. På lengre sikt vil nødvendigvis de mer langsiktige og regionale ringvirkningene av et grønt batteri være viktig.

Etter orienteringen til Kristiansen fastslo samordningsgruppen at saken omkring "grønt batteri" er en hastesak i forhold til å ta en posisjon i den nasjonale debatten. Det er også en langsiktig sak vedrørende å få på plass rammevilkårene. Saken er sammensatt og kompleks. Hovedpoenget med satsingen på "grønt batteri" er å kunne legge forholdene til rette å utnytte verdien i vår klimavennlige regulerbare vannkraft til regional verdiskaping.

PSG I Kristiansand Rådhus

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2013 | Skriv ut siden