Kommunal- og arbeidsdepartementet har i sitt program Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) satt av 30 millioner kroner på statsbudsjettet for 2013 til fylkeskommunene for å bidra til positiv utvikling i kommunene. Programmet er femårig og startet opp i 2010 og varer ut 2014. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at et Vest-Agder fylkeskommunen i år søker om totalt 1 170 000 kroner fra LUK-programmet.

I 2012 ble LUK-midlene til Vest-Agder benyttet til utvikling av Hollenderbyen byggeskikksenter i Flekkefjord og prosjektet Felles planressurs for Åseral, Audnedal og Hægebostad. Det søkes om videreføring av nevnte prosjekter. Videre søkes det om støtte til to nye prosjekter Kommuneplanens samfunnsdel – fremtidsverksted og Strategi for by- og tettstedsutvikling i Sørlandsbyene.

Hollenderbyen byggeskikksenter

Et overordnet mål for satsingen på byggeskikksenteret er å vitalisere Flekkefjord til å bli et aktivt regionsenter. Det er videre en målsetting å tilføre kommunen nødvendig kompetanse for å ta vare på den historiske trebyen og utnytte kvalitetene til verdiskaping. I 2013 vil byggeskikksenteret fortsette med kurs og veiledning. Det vil blant annet bli arrangert kurs angående farger og malingstyper. Et opplegg spesielt for kommunepolitikere for økt kompetanse om byggeskikk vil også bli prioritert. Til høsten vil det bli arrangert et seminar om utfordringene knyttet til vern og utvikling av Sørlandsbyene.

Felles planressurs for Åseral, Audnedal og Hægebostad

Hovedmålet er å styrke kompetanse og planlegging i de nevnte tre kommuner. Prosjektet startet opp i 2012. Det ble ansatt lokal prosjektleder 15.august. Stillingen er lokalisert i Åseral for å styrke et eksisterende fagmiljø. De tre kommunene er svært fornøyd med opplegget hittil og flere større utviklings-/planarbeid er startet opp. Gjennom satsingen er det arbeidet med flere planer og utviklingsprosjekter.

Kommuneplanens samfunnsdel - fremtidsverksted

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnete styringsverktøy for kommunene. Fylkeskommunens veilederrolle er i denne sammenhengen svært viktig. Det er et ønske å kunne bidra tidlig i prosessen slik at planarbeidet kan gi svar på de viktigste utfordringene som kommunen står overfor. Det er et behov å få utarbeidet konkrete forslag til "oppskrift" for å være til mest mulig nytte når kommunene vil starte denne type planarbeid. Tanken er å komme fram til en form for "standard oppsett" som i utgangspunktet kan passe alle kommuner, men opplegget må selvfølgelig tilpasses den enkelte kommune.  Denne nødvendige avklaringen/kunnskapstilførselen kan gjøres gjennom godt planlagte fremtidsverksteder.

Strategi for by- og tettstedsutvikling i Sørlandsbyene

Flerkkefjord GatemiljøEn slik strategi er bebudet i vedtatt regional planstrategi for Vest-Agder. Bakgrunnen er det unike kulturmiljøet som preger kystbyene på Sørlandet, samtidig som det er behov for utvikling, blant annet gjennom behov for ny bebyggelse med formål bolig ,næring og handel. Et viktig spørsmål er hvordan finne balanse mellom byutvikling og bevaring av særpreget. Strategien skal fokusere på alle relevante aspekter i denne sammenheng som livskvalitet, det sosiale miljøet, kulturminner og kulturmiljø, næringsliv. Det skal etableres et nettverk med representanter for kommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2013 | Skriv ut siden