På oppdrag for KS har International research institute of Stavanger dokumentert fylkeskommunenes ansvar for styring og kontroll på fylkesvegnettet etter 2010. Avgjørelser om hvilke veier som skal bygges og om hvordan standarden på drift og vedlikehold av vegnettet og på ferjetilbudet skal være, blir tatt politisk i fylkeskommunene. Statens vegvesen utfører oppdrag på vegne av fylkeskommunene. Å overlate et stort vegansvar til fylkeskommunene i 2010 viser seg å være bra. Fylkeskommunene er aktive vegeiere som har økt budsjettene og behandler flere saker nå enn da ansvaret lå hos Samferdsels-departementet, Vegdirektoratet og regionvegsjefen, viser rapporten.

Delt ansvar

Faglig kunnskap og kapasitet sitter fortsatt igjen hos Statens vegvesen gjennom deres ansvar for nasjonale vegstandardene og sitt sektoransvar. Til tross for at den formelle makten nå er lagt til fylkeskommunen er makt over fylkesvegnettet delt mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen. Dette ser begge parter ut til å leve godt med. 

Mer demokrati - og mer byråkrati

Overføringen av vegansvaret til fylkeskommunene blir vurdert som positivt ved fylkesvegkontorene. I alle fylkene øker samferdselsbudsjettet. Det er stort engasjement og interesse fra fylkespolitikerne. Det er mange flere vegsaker som går til politisk behandling etter reformen. Dette betyr at avgjørelsene blir tatt mye nærmere brukerne nå enn da Samferdsels-departementet, Vegdirektoratet og regionvegsjefen tok avgjørelsene. En pris ved økt demokratisk engasjement og innflytelse er også at mer tid og flere ansatte jobber med saksbehandling og dermed òg mer byråkrati både hos fylkeskommunen og på fylkesvegkontorene.

Forvaltningsreformen

Forvaltningsreformen trådde i kraft 1. januar 2010. Som følge av reformen er det på nasjonalt nivå overført ansvar for om lag 17 000 km riksveg og flere ferjesamband fra staten til fylkeskommunene. Fylkeskommunene har dermed ansvaret for planlegging, bygging, forvalting, drift og vedlikehold av et fylkesvegnett som nå er på 44 000 km. Statens vegvesen har fortsatt sektoransvar i stat og fylke og er vegmyndighet for 21 000 km riksveger.

Les rapporten her

 

 

 • Kilde: KS

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer