Fylkestingets vedtok i fjor høst oppstart arbeider med regional plan for samferdsel i Vest-Agder for perioden 2014 til 2019. Et forslag til planprogram ble samtidig lagt ut til offentlig ettersyn. Det er innkommet innspill fra ti høringsinstanser til planprogrammet. Disse er nå innarbeidet i et revidert planprogram som denne uken ble godkjent av fylkesutvalget. Fylkesutvalget vedtok i den sammenheng at Sørvestbaneprosjektet må vektlegges og lokaltog utredes i samferdselsplanen. Det er også klargjort at planprosessen skal koordineres med utarbeidelse av en Regional transportplan for Agder.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft påpeker i saksfremlegget at å avklare mål, strategier og tiltak er noe av det viktigste i det videre utredningsarbeidet med samferdselsplanen. Hun anser det imidlertid nødvendig å invitere til medvirkning, opparbeide et bredere kunnskapsgrunnlag og gå grundigere inn i de ulike temaene og problemstillingene, før det legges frem forslag på dette. Spesielt også fordi samferdselsplanen omhandler temaer utenfor fylkeskommunens ansvarsområder.

Fylkesutvalget støttet enstemmig et innspill fra KrF om Sørvestbanen. Der pekes det på at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil bety mye for å korte ned reisetiden mellom Sørlandet og Oslo. Dette prosjektet må vektlegges i samferdselsplanen.

Fylkesutvalget støttet videre enstemmig et forslag fra AP om at lokaltog på strekningene Marnardal, Nodeland, Kristiansand og Vennesla må utredes.

Samferdselssjef Vidar Ose leder arbeidet med samferdselsplanen og organiseringen av denne.  Hovedutvalg for samferdsel-, areal og miljø er politisk styringsgruppe og følger arbeidet underveis. Videre at det også lagt opp til bruk av faggrupper tilknyttet de ulike temaene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer