Regionalt forskningsfond Agder har lyst ut til sammen 4 millioner kroner til regionale forprosjekter som enten søker kvalifiseringstøtte eller posisjoneringsstøtte. Det er bedrifter, næringsklynger, forskningsinstitutter, universitets- og høyskolesektoren, samt virksomheter og institusjoner i offentlig sektor som kan søke om midler.

Hva er regional kvalifiseringsstøtte?
Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre
støtte fra relevante ordninger.

Hva er posisjoneringsstøtte?
Målet med posisjoneringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra internasjonale finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Posisjoneringsstøtte kan benyttes til å etablere konsortier og forberede en søknad mot EU-prosjekter eller tilsvarende ordninger.

Maksimal støtteintensitet fra RFF Agder for begge støtteordninger er 50%, begrenset oppad til kroner 200.000. Prosjektperioden er inntil 12 måneder. Søknader innenfor disse to utlysningene behandles fortløpende inntil rammen er disponert.

Mer informasjon om utlysningen og hvilke krav som stilles til søknader finnes på forskningsfondet sine nettsider: www.regionaleforskningsfond.no


Bakgrunn
Som en del av forvaltningsreformen, ble det i 2010 opprettet et statlig fond på 6 milliarder kroner. Dette statlige fondet forvaltes sentralt. Avkastningen fra dette fondet fordeles på 7 regionale forskningsfond, hvorav Aust- og Vest-Agder utgjør en fondsregion.

Formålet med Regionalt forskningsfond Agder er å bidra til å gjøre Agder til en konkurransedyktig kunnskapsregion kjent for et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre seg nytte av forskning.


Logo RFF Agder Bredde

av Birnbrich, Manuel, publisert 25. mars 2013 | Skriv ut siden