Nordberg Fort - Luftvernstilling på Sjerberget
Foto: Hans Christian Lund

Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet har fra Riksantikvaren fått midler til videreutvikle Nordberg fort som arena for kulturhistoriske opplevelser på Lista. Prosjektet skal bidra til en bedre forvaltning og formidling av den tyske fortifikasjonen på Lista under andre verdenskrig.

Et uforløst potensial i "Festung Lista"

Begrepet "Festung Lista" ble brukt av det tyske okkupasjonsapparatet og poengterer i hvilket omfang området Lista ble besatt og utbygd for å kunne motstå en eventuell alliert invasjon. Både historien og det en kan finne av rester etter de ulike installasjoner og anlegg er interessant for et stort publikum. Det er et jevnt tilsig av både et nasjonalt og et internasjonalt publikum til området som ønsker å se og oppleve ulike elementer av denne historien. Noen elementer er godt tilrettelagt for publikum, som det fredede kystfortet på Nordberg, og som i Lister Forsvarshistoriske Forening sin hangar på Lista Flystasjon. Andre elementer er i liten grad tilgjengelig for publikum. En vil blant annet arbeide for en lettfattelig oversikt der en fremstiller et utvalg av tyskernes installasjoner og anlegg i området samtidig som at disse er en godt tilrettelagt arena for formidling og opplevelser. Her ligger det et uforløst verdiskapingspotensial. En realisering av et slikt potensiale er også et middel til å utvikle Nordberg Fort som museum og som kulturell møteplass.

Gode opplevelser gir økt verdiskaping

Gjennom kartlegging, analyse og tiltak skal prosjektet legge til rette for at de "riktige" krigsminnene kan benyttes i en bred verdiskapingssammenheng. Dette vil styrke de kulturelle møteplassene Lista Fyr og Nordberg Fort, gjennom en bærekraftig utvikling med økt besøk og økt omsetning. Gjennom å øke tilfanget av gode kulturhistoriske opplevelser på Lista vil tilreisende bli lenger, og gjennom det kunne tilføre økt omsetning for aktører innenfor servering og overnatting. En styrking av de kulturelle møteplassene og av reiselivsnæringen er et viktig bidrag til et bærekraftig lokalsamfunn. Arbeidet vil involvere både offentlige myndigheter, private næringsdrivende, kulturaktører og frivillige foreninger.

Prosjektet ledes av Vest-Agder fylkeskommune i tett samarbeid med Vest-Agder-museet.

Kontakt: Rådgiver og daglig leder Nordberg Fort Hans Christian Lund, telefon: 906 14 528. 

av Kristiansen, Kåre, publisert 15. mars 2013 | Skriv ut siden