Kai Steffen Østensen (19 år) fra Farsund er en av fire ungdommer fra Vest-Agder som skal være med på Ungdommens Storting 4. og 5. mars. På vegne av referansegruppen som arbeider med etablering av Ungdommens fylkesting i Vest-Agder, har han stilt forslag om lovfesting av ungdomsmedvirkning.

I begrunnelsen for kravet uttrykkes det at barn og ungdom på kommunalt og fylkeskommunalt nivå skal bli hørt i saker som angår eller berører dem. Dette vil også være med på å skape et politisk engasjement og samle barn og ungdom i hver kommune, samt hele fylket. I tillegg vil man øke interessen med å jobbe for at barn og ungdoms verdier blir ivaretatt på best mulig måte. Ønsket om et medvirkningsorgan vil også skape en dialog mellom styrende politikere og barn og unge. Det vil også være med å skape tillit til vårt velfungerende politiske system. Muligheten til å drive medvirkning i ung alder kan øke interessen for å fortsette med politisk arbeid.

Ved å vedta et lovpålagt medvirkningsorgan på fylkesnivå vil de mindre kommunene få større innflytelse og makten vil bli jevnere fordelt. Et ungdommens fylkesting vil føre til en gjennomgående politisk representasjon for alle kommuner, samt skape et større samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Lovpålagte medvirkningsorganer på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og opplæringen i det politiske systemet vil øke deltagelsen i samfunnet og styrke demokratiet!

Forslaget har følgende ordlyd: Vi ønsker lovpålagt medvirkningsorgan for barn og ungdom på alle forvaltningsnivå.

De øvrige deltagerne fra Vest-Agder på  Ungdommens Storting er: Sivert Flåt, Helene Jajobia Thoresen og Ane Benedikte Haughom.

Les mer om Ungdommens Storting her: http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Undervisning/Ungdommens-storting-2013/

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. mars 2013 | Skriv ut siden