Det økonomiske resultatet for Vest-Agder fylkeskommune for 2012 betegnes som nøkternt. Netto driftsresultat ble 98,3 millioner kroner. Det utgjør 4,2 prosent av brutto driftsinntekter. Mindreforbruket ble 51,6 millioner kroner. Av dette utgjør positivt premieavvik på pensjoner 37,6 millioner kroner. Premieavviket må avsettes til utbetaling i 2013. Netto mindreforbruk ved de fylkeskommunale driftsenhetene utgjør 16,8 millioner kroner og innarbeidet praksis er at dette blir overført til nytt budsjettår. Med disse føringene vil fylkeskommunen reelt sett ha et merforbruk på 2,8 millioner kroner i 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2013 | Skriv ut siden