Statsråd Bård Vegar Solhjell og regjeringen ønsker å gjennomføre forsøk i to til tre fylker med statlig samordning av innsigelser til kommunale arealplaner. Dette for å avveie de statlige interessene ved uenighet mellom sektormyndigheters interesser. I ett av forsøkene foreslås utprøving av en modell der den regionale kulturminnemyndigheten overføres til fylkesmannen som en del av samordningen. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det onsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune ikke ønsker å delta i et slikt forsøk. Fylkeskommunen har i dag delegert regional kulturmyndighet, og fylkeskommunen kan i denne rollen fremme innsigelse for å ivareta også nasjonale interesser.

Vest-Agder fylkeskommune fraråder at Miljøverndepartementet, via forsøk, løsriver kulturminnevernet fra regionalpolitisk styring, og dermed sin demokratiske legitimitet. Kulturminnevernet er et godt integrert saksfelt i fylkeskommunens regionale utviklingsrolle. Vest-Agder fylkeskommune kan ikke se at det vil gagne kulturminnevernet at saksfeltet flyttes over til fylkesmannen, som har sin hovedrolle knyttet til klage, kontroll, tilsyn og beredskap.

Det var en stor diskusjon på slutten av 1980-tallet om hvilket regionalt nivå det desentraliserte kulturminnevernet skulle legges til. I 1976 ble fylkeskonservatorene flyttet fra fylkesmannsembetene til de nyopprettede fylkeskommunene.

Vest-Agder fylkeskommune har over en lengre tidsperiode prioritert kulturminnevernet. Ansvaret spenner ifra fra museum, arkiv, kulturhistoriske eiendommer, formidling, skjøtsel, fartøyvern og praktisk restaurering for å nevne noe.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. april 2013 | Skriv ut siden