Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for det er at Vest-Agder fylkeskommune, som regional utviklingsaktør og samarbeidspartner, har en viktig rolle i arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For å sikre et målrettet og samordnet arbeid er det behov for å fastsette regional politikk og satsingsområder innenfor feltene. Dette gjøres best gjennom en helhetlig plan hvor fylkeskommunens ansvarsområder sees i sammenheng. Det er nå utarbeidet et planforslag. Fylkesutvalget besluttet mandag at forslaget legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 1. juli.

Nye utfordringer og behov gjør det nødvendig med en ny plan. Dette er særlig tydelig innenfor folkehelsearbeidet hvor fylkeskommunen har fått et lovpålagt ansvar for å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Planen har gjennomgripende ivaretatt folkehelseperspektivet i planens mål, strategier og tiltak rettet inn mot idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Formålet med planen er å:

-gi en oversikt over status og utviklingstrender innenfor aktivitet og anlegg.
-se arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i sammenheng med andre fylkeskommunale ansvarsområder.
-fastsette mål, strategier og satsningsområder for arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
-gi føringer for fylkeskommunens forvaltning av økonomiske virkemidler
-gi føringer for fylkeskommunens behandling av plansaker og det generelveiledningsarbeidet knyttet til kommunal planlegging.
-gi anbefalinger og føringer for kommunenes virksomhet.
-stimulere til samarbeid med frivillige sektorer.

Planen skal være et styringsverktøy for å gjennomføre fylkeskommunens politikk innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette innebærer at planen skal legges til grunn for vurderinger, prioriteringer og for politiske vedtak som fattes. Planen skal også legges til grunn for andre regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.  Den vil også ha betydning for frivillig sektor, næringsliv og andre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer