Med deltagelsen i prosjektet får fylkeskommunen myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven i visse tilfeller av funn av arkeologiske kulturminner. Dette vil bety en forenkling av saksgangen, noe som vil være en positiv gevinst for både kommuner og tiltakshaver.

Den regionale kulturminneforvaltningen ble opprettet i 1992, hvor Riksantikvaren
overførte forvaltningsansvaret etter kulturminneloven til fylkeskommunene. Siden den gangen har man kontinuerlig justert oppgavefordelingen mellom det nasjonale nivået og den regionale forvaltningen. Det omtalte prøveprosjektet er et ledd i denne
prosessen og en konkret oppfølgning av Riksantikvarens Strategiske plan for forvaltning av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer 2011-2020.

Fylkeskommunene har i dag et begrenset forvaltningsansvar for automatisk fredete
kulturminner (jf. kulturminneloven). Det innebær bl.a. å utføre arkeologiske
granskinger i plan- og byggesaker og på denne bakgrunnen gi uttalelser og fatte
vedtak om automatiske fredninger av arkeologiske kulturminner. Ved spørsmål om
dispensasjon fra kulturminneloven må saken bringes inn for Riksantikvaren som
fatter det endelige vedtaket.

Deltagelse i prøveprosjektet gir fylkeskommunen myndighet til selv å kunne fatte
vedtak om dispensasjon og ferdigstille nødvendige arkeologiske arbeider i en rekker
nærmere definerte tilfeller. I hovedsak gjelder det mindre funn av vanlig
forekommende typer automatiske fredete arkeologiske kulturminner som blant annet ildsteder, kokegroper, stolpehuller, kullgroper og dyrkningsspor. Fylkeskommunen vil også kunne gi dispensasjon i saker hvor det ikke stilles vilkår om arkeologisk gransking.

Prøveprosjektet vil gå ut 2014 og skal evalueres etter endt periode som grunnlag for en eventuell permanent ordning. 

av Kristiansen, Kåre, publisert 3. april 2013 | Skriv ut siden