Det er gledelig å se at kommuner og fylkeskommuner prioriterer lærernes videreutdanning, sier avdelingsdirektør Jan Sivert Jøsendal i KS. Da søknadsfristen gikk ut 15. mars, hadde kommuner og fylkeskommuner godkjent 1905 videreutdanningssøknader av totalt 3979 søknader. Søknadsmengden er økt med rundt 20 prosent fra forrige studieår.

En forbedret ordning                                                         
Høsten 2011 ble Kunnskapsdepartementet, KS og de øvrige partene bak ordningen Kompetanse for kvalitet enige om en ny finansieringsmodell hvor staten økte sin andel til 50 prosent av vikarmidlene, og der skoleeier og lærer dekket 25 prosent hver. For studieåret 2012/2013 var det en oversøkning fra kommuner og fylkeskommuner, og staten utvidet ordningen for å kunne gi flest lærere videreutdanning som ønsket.

KS er tilfreds med at videreutdanningsstrategien skal være innrettet mot lærere som profesjonsutøvere, at strategien skal være forskningsbasert og praksisrettet og at videreutdanningen kan inngå som et ledd i skoleeiers og skolens plan for å utvikle skolens totale kompetanse. Videre er det en styrke at det er lagt føringer til lærerutdanningsinstitusjonene gjennom å videreutvikle et godt trepartssamarbeid mellom skoleeierne, lærerutdanningen og lærerorganisasjonene.

Kommunesektoren ønsker dyktige skoleledere
Rektorutdanningen opplever også god søkning fra kommuner og fylkeskommuner, og ved søknadsfristens utløp var det 728 registrerte søkere til rektorutdanningen. Av disse var 579 søkere godkjent av skoleeier.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2013 | Skriv ut siden