Fylkesordfører Terje Damman siterte Regionplan Agder 2020 da han torsdag talte på NHO's årskonferanse i Kristiansand. "Økt satsing i EU på fornybar kraft fra for eksempel vind og sol vil gjøre utbygging og distribusjon av klimavennlig regulerbar kraft i Agder verdifull. Dette gjør at Agder blir viktig for å oppfylle globale klimareduksjoner". Sammen med sin kollega Bjørgulv Sverdrup Lund understreket han: -Våre regulerbare kraftressurser er ikke bare klimavennlige de er også verdifulle. Vårt viktigste budskap her i dag er at skal denne energiressursen forvaltes riktig, må det etableres nye mål i energi- og klimapolitikken.

Damman pekte på at det foregår en energirevolusjon akkurat nå. -EU-landene har satt seg et felles mål om å senke sine klimagassutslipp med 80 - 95 prosent innen 2050. Et av målene er at kraftproduksjonen da skal skje uten klimagassutslipp. Dette vil medføre at kraftproduksjonen i betydelig grad vil komme fra vindkraft og solkraft. Kraft er en "ferskvare" som må bli brukt når den blir produsert. Mye vindkraft og solkraft vil gi store utfordringer for kraftsystemet. Det trengs reservekapasitet for å sikre kraftproduksjonen når det ikke blåser, og et energilager som kan ta vare på energien de dagene det blåser mer enn det er behov for, forklarte han.

Han viste til at Norge, med store vannkraftmagasiner, kan bruke overskuddskraften som blir produsert i EU når det blåser til å spare og lagre vannkraft. Når det produseres for lite vindkraft kan vi produsere kraft som kan sendes tilbake til landene rundt oss. Denne kraftutvekslingen er det vi mener med et "grønt batteri". Altså: Vi skal ikke eksportere kraft - vi skal utveksle kraft, understreket fylkesordføreren.

-For oss på Agder er det en selvfølge at når vi har en klimavennlig naturressurs som er økonomisk verdifull, så må vi få muligheten til å utnytte den. Og skal vi det - må energi- og klimapolitikken endres, Og da må også regionale interesser bli ivaretatt.

-Klimainvesteringer som er samfunnsøkonomiske, må gi verdier tilbake til de som faktisk gjør investeringene. Det må ikke være slik at klimavennlige og samfunnsøkonomiske prosjekt ikke blir gjennomført fordi rammevilkårene ikke endrer seg i takt med fremveksten av den nye klimafremtiden. Dette gjelder investeringer innenfor: nett, kabler, ny effekt og eventuelt  ny pumpekraft.

-Derfor bør heller Ikke industrien betale for den økte kraftutvekslingen, men heller bli gitt anledningen til industriell utnytting av det forventede kraftoverskuddet Og derfor må distrikter som investerer sine naturressurser motta en rettferdig del av den nye verdiskapingen.

Norge som et grønt batteri vil altså kunne være viktig for etableringen av et europeisk kraftsystem uten klimagassutslipp, og vil samtidig åpne for økt verdiskaping nasjonalt - bygd på egne naturressurser og vår industrielle kompetanse.  Skal dette skje må det - i tråd med hvordan vi historisk har forvaltet våre naturressurser – bli utformet nye nasjonale klima- og energimål. Vi må påta oss rollen som et grønt batteri i Europas nye klimavennlige energiframtid, sa Terje Damman.

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2013 | Skriv ut siden