De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel. Det fremgår av Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 som regjeringen offentliggjorde i dag. Det legges opp til å bruke vel 311 milliarder kroner på veg, 168 milliarder kroner på jernbane, nær 9,23 milliard kroner på belønningsordningen og 19,4 milliarder kroner på kystformål i perioden 2014-2023. Her kan du lese hva regjeringen planlegger å satse på i Vest-Agder.

Veg

• E18

I første fireårsperiode prioriteres oppstart på bygging av ny Varoddbru på E18 i Krisitiansand. Utbyggingen fullføres i siste seksårsperiode.

• E39

Regjeringen prioriterer i første omgang utbygging av E39- strekningen Søgne – Lyngdal. Prosjektet er anslått å koste vel 7,5 milliarder kroner og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Utbyggingen er nødvendig fordi dagens veg mellom Kristiansand og Stavanger har lav standard med dårlig framkommelighet, særlig for tungtransporten. Prosjektet starter ved Lindelia i Søgne kommune og fortsetter gjennom kommunene Mandal og Lindesnes fram til Oftedal i Lyngdal kommune. Fra Fardal til Udland er det allerede bygd 3,9 kilometer ny to felts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Strekningen ble åpnet i 2011. Hele prosjektet omfatter bygging av om lag 28 kilometer firefelts veg vestover til Vigeland og om lag 8,5 kilometer tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk fram til Oftedal. Hele strekningen bygges ut i ny vegtrasé og vil korte inn E39 med vel fem kilometer. Omfanget av tunneler og større bruer er ennå ikke avklart. Prosjektet vil bli gjennomført i flere utbyggingsetapper med Livold – Fardal (1,5 kilometer) som første etappe. Prioriteringen av Lindelia – Døle bru – Livold og Udland – Oftedal er avhengig av at det blir lokal tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

I første fireårsperiode prioriteres oppstart av skredsikring av E39 på strekningen Holmenfoss – Try i Søgne kommune.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset, forutsatt tilslutning til delvis bompengefinansiering innenfor fase 2 av Samferdselspakke Kristiansand.

• Riksveg 41/riksveg 451

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til riksveg 41/riksveg 451 for å bygge om atkomsten til Kristiansand lufthavn, Kjevik. Prioriteringen er avhengig lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering av utbyggingen innenfor fase 2 av Samferdselspakke Kristiansand.

Togsett

 

Jernbane

• Sørlandsbanen

Regjeringen prioriter tiltak som vil legge rette for mer gods på Sørlandsbanen. Kapasitetsøkende tiltak som for eksempel nye og forlengede kryssingsspor vil bli prioritert. Bygging av kryssingsspor er relativt rimelige prosjekt, men med stor nytte for både gods- og persontog.

• Helhetlige bymiljøavtaler” og belønningsordning for byområder

Kristiansandsområdet er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen ”Helhetlige bymiljøavtaler” og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

For perioden 2014 – 2023 har regjeringen satt av i alt av 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til belønningsordningen.

Luftfart

• Kristiansand lufthavn, Kjevik

Ved Kristiansand lufthavn, Kjevik, planlegger Avinor en utviding av dagens utenlandsterminal som skal stå klar i 2016.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer