Mandal kommune har nå forslag til reguleringsplan for Amfi til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eksisterende Øvrebyen Senter, med kjøpesenter/kontor- og boligbygg samt rutebilstasjonsområdet. I tillegg inkluderer planen tilstøtende deler av Mandalselva. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i dag Vest-Agder fylkeskommunes utttalelse. Her fremgår det fylkeskommunen slutter seg til de overordnete prinsippene i planen som går ut på å tilrettelegge for et sentrumsnært kjøpesenter med tilhørende kollektivterminal, da i kombinasjon med noe kontor- og boligbebyggelse. Hovedutvalget reiser imidlertid innsigelser knyttet til byplanmessige forhold og interesser i forhold til det omliggende kulturmiljøet.

Hovedutvalget påpeker at det fremlagte planforslaget åpner for en betydelig større utnyttelse enn det som er fastsatt i den gjeldende reguleringsplanen for Mandal sentrum, med den konsekvens at utbyggingen vil føre til et negativt brudd med skalaen og bybildet i området. Planen åpner videre for en utbygging som vil kunne oppleves svært tung og lukket mot elvepromenaden, samtidig som parkering på inngangsplan vurderes som uheldig ut fra et ønske om god kontakt mellom kjøpesenteret og omkringliggende gater. Fylkeskommunen mener at de byplanmessige svakhetene i sum er av en slik karakter at det reises innsigelse til planen slik den nå foreligger.

Planforslaget vurderes videre som svært problematisk i forhold til det omliggende kulturmiljøet som er av regional og nasjonal interesse. Det gjelder så vel økningen av høyder i forhold til eksisterende plan, som den betydelig økte utnyttingsgraden. Dette er uheldig i et område som utgjør en vesentlig del av rammen rundt det historiske Mandal. Det reises etter dette innsigelse til planen slik den nå foreligger.

Fylkeskommunen har forståelse for at realisering av planene for Rutebilstasjonsområdet er av stor betydning for kommunen og at det er et ønske om rask fremdrift. Fylkeskommunen ønsker derfor snarlig å komme i dialog med kommunen med sikte på å drøfte om det kan finnes løsninger som imøtekommer innsigelsesgrunnlaget. En bør i den forbindelse også søke å komme frem til bedre og mer fremtidsrettede løsninger for kollektivknutepunktet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer