Liv Signe Navarsete (Sp) uttalte nylig til Aftenposten at hun ikke ser noe poeng i å gå videre med prosessen med å halvere antall 110-sentraler i landet. Hun går inn for å nullstille prosessen. Kommunalministeren vil ikke endre noe som fungerer. -Når noe fungerer, er det ingen grunn til å gjøre noen endringer, sier hun. Det var Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som før jul fram forslag om å redusere antall 110-sentraler fra 22 til ti til tolv.

Kommune-Norge har protestert kraftig på den foreslåtte omleggingen. Samtlige berørte kommuner i flere fylker har sendt protestbrev til justisdepartementet. Kommunene får forståelse fra kommunalministeren, som sier at hun aldri har opplevd maken til samlet motstand mot et forslag.

Også på Agder har forslaget om å legge Agders 110-sentral til Stavanger vært betegnet som svært uhensiktsmessig. I et møte i politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder i februar ble det besluttet å utforme en felles uttalelse til høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder. Gruppen, som består av ordførerrepresentanter fra de ulike regionrådene på Agder, ordførerne i Kristiansand, Grimstad og Arendal, samt fylkesordførere og opposisjonsledere i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, fant forslaget om å legge Agders 110-sentral til Stavanger svært uhensiktsmessig. -Dette fremstår ikke som en del av en naturlig felles region for Agder, og man finner det i tillegg svært uheldig beredskapsmessig at man står uten alarmsentral for brann mellom Drammen og Stavanger, uttales det innledningsvis.

110 - SentralDen politiske samordningsgruppen uttrykker sterk kritikk til prosessen som er gjennomført: - Et diktat til kommunene både i forhold til grenser for vaktdistriktene og lokalisering av alarmsentralene slik det varslede vedtaket legger opp til, finner man totalt uakseptabelt, uttrykkes det fra gruppen.

Også en rekke kommuner rundt i Norge kaller forslaget «statlig ovenfra og ned»-styring, og at de ikke har fått delta i prosessen.

Navarsete mener at direktoratets beslutning ikke er godt nok fundert, og hun  er heller ikke enig med direktoratet i at færre 110-sentraler vil gi en bedre nødmeldingstjeneste for brann og redningstjenestene. Kommunaldepartementet er ankeinstans i denne saken.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. april 2013 | Skriv ut siden