Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune utvikler sammen med partnere i SMS-prosjektet nye verktøy som skal bidra til å ivareta folkehelseaspektet og økt medvirkning i planprosesser. I forrige uke ble det arrangert en workshop for å få innspill på de nye verktøyene som er under utvikling i prosjektet. Deltakere var kommuneplanleggere, arealplanleggere og folkehelsekontakter fra ti kommuner i Vest-Agder.

Under møtet ble de fire verktøyene som utvikles gjennom SMS-prosjektet presentert. Verktøyene er alle koblet til planprosessen og skal samles til et enhetlig planverktøy fram til prosjektet avsluttes i desember.

De fire verktøyene fokuserer på temaene: 1 - Medvirkning 2 - Sosiale konsekvenser  3 - Urbant friluftsliv 4 - Kulturmiljøer og kulturarenaer

Verktøyene kan brukes under hele planprosessen, ikke minst i starten da det er viktig å få en forståelse for stedet/området. Men det er også viktig å reflektere over hva medvirkning er og hva slags medvirkning som vil være mest virkningsfullt. Verktøyene viser hvordan man kan gjennomføre medvirkning og sosial konsekvensbeskrivelser i planprosessens tidlige fase. Sjekklistene for urbant friluftsliv og for kulturmiljøer og kulturarenaer kan brukes som hjelpemidler for blant annet å få frem sosiale konsekvenser.

Kristiansand Østre Havneområde

Workshop

SMS-prosjektet er inne i sitt siste år, og før verktøyene ferdigstilles har det vært viktig å få innspill fra aktører som kan ha nytte av verktøyene i sitt daglige arbeid med planprosesser. Kommuneplanleggere og folkehelsekontakter fra 10 kommuner i Vest-Agder var samlet til workshopen, og innspillene som kom tas med tilbake til prosjektgruppen i arbeidet med ferdigstilling av verktøyene.

En av deltakerne under workshopen var Thor Skjevrak som er kommuneplanlegger i Songdalen kommune. Han var fornøyd med dagen:  - Jeg synes verktøyene oppleves som et godt rammeverk i forhold til medvirkning. Det er en krevende disiplin å drive medvirkning fra alle grupper, så jeg har savnet dette. Vi kan mye teori om temaet, men her er det satt i system for praktisk bruk. Et digitalt verktøy kan bli et godt hjelpemiddel i forhold til sjekklister og struktur i prosessene.

-Jeg synes dette har vært spennende, jeg liker å få konkrete redskaper og verktøy til planarbeid. Verktøyene synliggjør det tverrfaglige, og kan bli viktige og et godt utgangspunkt når man skal etablere rutiner rundt disse prosessene. Det sier Mona Aspvik, som er folkehelsekontakt i Farsund kommune.

Hun deltok på workshopen sammen med to kolleger fra Farsund kommune. Kommunen skal gjennomføre mange planprosesser den nærmeste tiden, med blant annet ny plan for oppvekst og skole, ny teknisk utviklingsplan, folkehelseplan og plan for attraktiv bokommune under planlegging.

-    Verktøyene kan være viktige for å vise tydelige sammenhenger på tvers av disse planene. Det er utfordrende prosesser hvor kunnskap og informasjon skal deles underveis – og det skal skapes arenaer for samarbeid. Vi vil ta med oss innspill fra denne samlingen, og må gå grundigere inn i verktøyene, men vi tenker her og nå at dette er verktøy vi vil bruke i planarbeidet hvor medvirkning blir sentralt, ikke bare eksternt, menogså internt blant faglige ansatte og mot politikere, sier Johan Martin Mathiassen som er kommuneplanlegger i Farsund.

Mer informasjon om verktøyene finner dere her.

For mer informasjon om verktøyene kan følgende personer kontaktes: Anette Vesterskov Pedersen, prosjektleder for SMS i Vest-Agder fylkeskommune John Johansen, prosjektleder for SMS i Kristiansand kommune

Prosjektgruppens øvrige medlemmer:

Bjørg Hellem, Vest-Agder fylkeskommune Janne Johnsen, Vest-Agder fylkeskommune/Midt-Agder friluftsråd Hanne Katinka Hofgaard, Kristiansand kommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2013 | Skriv ut siden