Onsdag ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om en rapport om "Hva det vil koste å fjerne forfall på fylkesveinettet?" som er utarbeidet som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014-2023. Det er beregnet et behov på 2,5 milliarder kroner for å oppgradere fylkesveiene i Vest-Agder til opprinnelige tiltenkt standard. Rapporten skal via fylkesutvalget til endelig behandling i fylkestinget 23. april.

Det er Statens vegvesen som foretatt en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfallet på fylkesveiene. Totalt er det estimert et behov på mellom 45-75 milliarder kroner for å oppgradere hele fylkesveinettet i Norge til veienes opprinnelige tiltenkte standard.

Det er registrert et samlet behov på om lag 2,5 milliarder kroner for å fjerne forfall og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger i Vest-Agder. Av dette er om lag 890 millioner kroner knyttet til veioverbygningen (veifundament og veidekke) og om lag 910 millioner kroner til veiutstyr og miljøtiltak. Det er også stort behov knyttet til drens- og avløpsanlegg, om lag 320 millioner kroner. Behovet knyttet til bruer er om lag 290 millioner kroner.

Bybroen I FlekkefjordDet er 16 fylkesveitunneler i Vest-Agder, med et samlet registrert behov på om lag 140 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering. Det er registrert behov for tiltak i alle tunnelene. De største tiltakene er knyttet til oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften i fem tunneler, først og fremt sikkerhetsbelysning i to tunneler på fylkesvei 42, Bjørkåstunnelen og Gåsehellertunnelen. Kostnadene til disse to tunnelene samt Presteheiatunnelen på fylkesvei 471 utgjør i overkant av 60 prosent av de totale kostnadene for fjerning av forfall og tilhørende oppgradering av fylkesveitunnelene i Vest-Agder fylke.

Det er registrert et behov på om lag 290 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre tilhørende oppgradering av fylkesveibruene i Vest-Agder. Dette omfatter ikke alt forsterkningsbehov og utbedring av flaskehalsbruer. Størst kartlagt behov er det for Flekkefjord bru på fylkesvei 44, om lag 35 millioner kroner og Oksesteinen bru på fylkesvei 822, om lag 16 millioner kroner. I begge disse tilfellene omfatter kostnadene bygging av ny bru, noe som ansees som nødvendig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer