Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Aktivitetsmidler 2013. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til utviklingstiltak som fører til økt fysisk aktivitet blant fysisk inaktive grupper. Målet med ordningen er å stimulere til lavterskelaktiviteter for personer som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene, og for grupper som krever spesiell tilrettelegging. Utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse skal være sentralt. Søknadsfristen er 25 april.

Hvem kan søke:
Regionale og lokale lag, foreninger og organisasjoner som fremmer lokal tilrettelegging for fysisk aktivitet blant fysisk inaktive (eller personer med et lavt fysisk aktivitetsnivå) i befolkningen.

Krav til søknaden:
- Søknaden skal beskrive tiltak og bruk av metoder for å nå målgruppen/rekruttere deltakere
- Søknaden skal beskrive hvordan tilskuddet enten vil bidra til å omstille eksisterende ordinære tiltak, og/eller bidra til å utvikle nye tiltak, slik at disse blir attraktive for inaktive på kort og lang sikt
- Søknaden skal skissere en plan for oppfølging og beskrive eventuell overføringsverdi

Tiltak/prosjekter som vil bli prioritert
- Prosjekter som støtter opp om målsetningene i Felles plan for folkehelse og levekår i Agder
- Modellprosjekter med overføringsverdi til andre om ulike metoder og tiltak som kan være særlig egnet for å involvere og aktivisere inaktive grupper, samt prosjekter med egenfinansiering. I tildelingen vil det bli lagt vekt på bredde i tiltakene for å få erfaringer med effekter av ulike metodiske tilnærminger
- Prosjekter som kan vise til forventede samspillseffekter med andre tiltak

Tilskudd som faller utenfor ordningen:
- Tilskudd til større anlegg og utstyr
- Tilskudd til ordinær drift og tilskudd til tiltak som har næringsmessig virksomhet som mål
- Det vil ikke være i tråd med formålet å støtte tiltak for grupper som allerede anses for å ha et moderat eller høyt aktivitetsnivå. Tiltak knyttet til enkeltpersoner faller utenfor tilskuddsordningen

Søknader som kommer etter fristen, er mangelfulle eller har ufullstendige budsjetter kan bli avvist.

Se også tildelingens retningslinjer: Helsedirektoratets regelverk for tilskuddsordningen

Søknadsskjema finnes her

Søknad sendes til postmottak@vaf.no eller som vanlig post til Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

Kontaktperson:
Inga Lauvdal
38 07 45 61

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2013 | Skriv ut siden