Da fylkestinget i dag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2012 viste dette resultater som medfører at fylkeskommunens økonomiske rammer for 2013 er stramme. Når alle nødvendige disposisjoner er foretatt viser driftsregnskapet et netto driftsresultat på 2,2 millioner kroner. Dette utgjør et resultat på 0,1 prosent, gjennomsnittet for fylkeskommunene er på 2,6 prosent.Gjeldsgraden var på 56,6 prosent ved utgangen av 2012, mens gjennomsnitt for fylkeskommunene er 53,8 prosent.

Inntektene som fylkeskommunen disponerte i fjor var på vel 1,85 milliarder kroner til drift. Ingen avsetninger er mulig for fylkeskommunen etter årsavslutning 2012. Det stramme budsjettet for 2013 innebærer blant annet at fagopplæring underbudsjettert med mellom fem til sju millioner kroner. Driftsbudsjettene i sentraladministrasjonen er redusert med 8,6 millioner kroner. Kostnadene per elev i videregående opplæring i Vest-Agder blant de laveste i landet Kostnadene til drift og vedlikehold av fylkesveier er sterkt økende. Fylkesrådmann Tine Sundtoft anbefaler en omprioritering fra investering til drift for å opprettholde nivået på basistjenester.

Under behandlingen av årsregnskapet fremmet Ap og SV et fellesforslag om å redusere et mindreforbruk ved Tangen videregående skole i Kristiansand med 1,5 millioner kroner, for å styrke voksenopplæringen med et tilsvarende beløp. Midlene ville partiene primært ha benyttet til å styrke karrieresentrene i Kristiansand og Lindesnes. Forslagstillerne fikk støtte av SP, men det var ikke tilstrekkelig, slik at forslaget ble nedstemt med 24 mot 11 stemmer.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden