- Eitt av fire hovudmål i Nasjonal Transportplan er ein visjon om at det ikkje skal førekome ulukker med drepne eller hardt skadde i transportsektoren. Etappemålet er å halvere talet på drepne og hardt skadde i vegtrafikken innan 2024, seier samferdselsminister Marit Arnstad. Sidan 2005 er talet på drepne og hardt skadde redusert med om lag 30 prosent, samstundes som det har vore ein trafikkvekst på om lag 12 prosent.

Reduksjonen i ulykker er blant anna eit resultat av systematisk og målretta trafikktryggleikarbeid, med satsing på tiltak som har dokumentert effekt

For å nå etappemålet planleggast  desse tiltakane:

• Intensivere arbeidet med å sikre vegnettet og betre trafikkmiljøet
• Sikre eit framleis høgt nivå på føraropplæringa
• Arbeide vidare for å få folk til å halde fartsgrenser, bruke bilbelte og køyre rusfritt
• Vidareføre tiltak overfor høgrisikogrupper i trafikken
• Intensivere og målrette kontrollverksemd, særleg overfor tunge køyretøy
• Leggje til rette for auka bruk av teknologi som bidrar til auka trafikktryggleik
• Vidareutvikle kunnskapsgrunnlaget innan trafikktryggleik
• Førebyggje ulukker med barn og unge
• Byggje totalt 780 kilometer møtefri veg

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer