Miljøverndepartementet har i vår forslag til endringer forskrift om bruk av vannscooter ute på høring. Bakgrunnen for forslaget er at det generelle forbudet mot vannscootere oppheves. Det gis samtidig nærmere regler for bruk av vannscooter i forskrift. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljøi sist møte avga Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse pekte utvalgets flertall på at, for å forenkle regelverket og samtidig ta miljøhensyn, bør forbudssonen være lik enten det gjelder ferskvann eller sjø. Forbudssonen bør settes til 500 meter.

Et mindretall i hovedutvalget bestående av totalt fem representanter fra Venstre, Høyre og FRP fremmet forslag om at fylkeskommunen skulle ønske å fjerne forbudet for bruk av vannscootere i områder hvor bruk av fritidsbåter med motor er tillatt.

Hovedutvalget uttaler også at forskriften for bruk av vannscooter i praksis kan være vanskelig å følge opp. Det anbefales derfor at i karter gjøres synlig tillatte kjøreområder og viktige transportkorridorer. For å sikre at førere av vannscootere kjører etter regelverket bør det også etableres baner hvor opplæring kan gis og hvor det også kan avholdes konkurranser.  Området bør reguleres inn i aktuelle arealplaner eller hvor det er gitt tillatelse gjennom lokal politivedtekt.

Hovedutvalget trekker også frem at politi og Statens naturoppsyn er pålagt kontrollansvar. Dette mener hovedutvalget vil kreve økte ressurser. Kontrollinstansene bør derfor ha øremerkede midler til formålet. Det må videre være et krav at vannscooteren skal ha registreringsnummer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer