Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet 3. april en detaljreguleringsplan for nytt Amfibygg i Mandal. Hovedutvalget reiste da innsigelser til planforslaget. I etterkant er det avholdt møter mellom fylkeskommunen, tiltakshaver, konsulenter og andre involverte. På grunnlag av møtene har tiltakshaver lagt frem konkrete forslag til justeringer av planen. I dag uttrykte hovedutvalget at Vest-Agder fylkeskommune mener at de justerte planene, sammenholdt med fremlagte nye visualiseringer, i sum er bedre enn det tidligere planforslaget. Hovedutvalgets flertall finner etter en samlet vurdering, der det også er lagt vekt på prosjektets betydning for Mandal sentrum, grunnlag for å trekkeinnsigelsene dersom de nå foreslåtte justeringene følges opp i det endelige reguleringsvedtaket.

Det gis imidlertid en del faglige råd til den videre prosessen:

Fylkeskommunen vil påpeke at, selv med de nå foreslåtte endringene, er det planlagte AMFI-senteret fortsatt et etter forholdene meget stort bygg med de utfordringer dette gir rent byplanmessig. Selv om innsigelsen er trukket, gis likevel faglig råd om at byggets volum og høyder reduseres ytterligere. (Denne setningen foreslo Høyre å ta ut, men forslaget falt med sju mot fire stemmer.) Det gis samtidig råd om at det i den videre prosjekteringsfasen tas arkitektoniske grep som bidrar til å dempe byggets store volum.

Elvepromenaden bør vurderes utvidet slik at det kan etableres et brygge-/oppholdsareal ut mot elven -da i kombinasjon med en allment tilgjengelig gjeste-/kundebrygge. Dersom planen ikke kan endres nå, bør dette forholdet følges opp som en reguleringsendring.

Som en oppfølging av denne reguleringsplanen bør kommunen ta initiativ til en reguleringsprosess med sikte på å formalisere etablering av en kombinert drosjeholdeplass og av-/påstigningsplass ("kiss & ride") ved bensinstasjonsområdet øst for rundkjøringen.

Venstre foreslo i møtet at innsigelsen skulle opprettholdes og at det skulle tas initiativ til en rask forhandlingsprosess hvor en vektlegger en del konkrete krav.  Et går på fjerning av parkeringsplasser over bakkenivå. Et neste på bedre forhold for kollektivtransporten. Et tredje på å få mer åpne plasser for mennesker i sentrum. Og et siste på tilrettelegging for sykkelfelt i Marnaveien i samsvar med sykkelplanen for Mandal kommune. Forslaget oppnådde kun Venstres stemme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer