I 2006 igangsatte Riksantikvaren det landsdekkende prosjektet "Fredningsgjennomgangen". Ved prosjektets slutt skal hvert fylke ha gjennomgått alle fredningsvedtak, som ble foretatt i perioden 1923-1979, og ha presisert omfanget av, formålet med og innholdet i fredningene. På den måten ville en sikre forutsigbare og klare rammer for hvordan eierne kan bruke sin egen eiendom, og gi kulturminneforvaltningen et godt beslutningsgrunnlag.

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tidligere denne uken orientert om at fredningsgjennomgangen i Vest-Agder omfatter 23 fredede lokaliteter med til sammen 28 bygninger. I arbeidet med fredningsgjennomgangen har fylkeskonservatoren i Vest-Agder foretatt befaringer og registreringer av de fredede bygningene. Den oppdaterte registreringen av bygningene og dialogen med eierne vil danne et godt grunnlag for det videre samarbeidet om de fredede anleggene mellom eierne, fylkeskommunen og Riksantikvaren.

Etter at gjennomgangen av alle fredingene var ferdig, fikk eierne et ”presiseringsdokument” for eiendommen sin. Dokumentet vil presisere omfanget av, formålet med og innholdet i fredingen. Her vil de også finne et bygningshistorisk sammendrag, illustrert med bilder og eventuelt tegninger av bygningen eller anlegget. Det ble også laget et fakta-ark vedrørende fredningsgjennomgangen i Vest-Agder utgitt av Riksantikvaren med tekst levert fra fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2013 | Skriv ut siden