Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om strategien som fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår skal være retningsgivende for arbeidet med fylkeskommunens årsbudsjett 2014 og økonomiplan for 2014-2017. Strategien for kommende budsjettperiode innebærer følgende hovedprioriteringer: Hovedstrategien går på at fylkeskommunen skal følge opp vedtatte mål i Regionplan Agder 2020, og hovedsatsingene innenfor utdanning og kommunikasjon. På fylkeskommunens øvrige områder må aktiviteten holdes på samme nivå som i dag, eller reduseres. Fylkestinget fatter endelig vedtak i saken 18. juni.

Utdanning faller inn under det politiske ansvarsområdet til hovedutvalg for kultur og utdanning, som behandlet saken i dag. Innen utdanning fastslås det at Vest-Agder fylkeskommunes viktigste bidrag til å nå målene i Regionplan Agder 2020, er å få høyest mulig gjennomføring i videregående opplæring. Fullført videregående opplæring er viktig både for den enkelte, og for å tilføre arbeidslivet den kompetanse som ulike sektorer har behov for.

Kostratallene viser at Vest-Agder fylkeskommune er blant de mest kostnadseffektive fylkene. Kostnaden per elev er godt under landsnittet og oppfylling i klassene er høy. Utfordringen i kommende økonomiplan vil være å sikre tilstrekkelige ressurser slik at flere elever fullfører og består. Dette kreverr ressurser til skole- og læreplasser til en større andel av ungdomskullet. Fylkesrådmannen mener at elever og lærlinger med ungdomsrett må prioriteres.

Vest-Agder fylkeskommune økte antall nytegnede lærekontrakter fra 850 til 1025 i 2012. Økningen medfører over 15 millioner kroner i økte kostnader de to neste årene. Opprettholdes tilsvarende nytegning i 2013, vil vi få en årlig økning på 15 millioner kroner fra 2014. Underdekning på lærlingbudsjettet og reduksjon i stimuleringsmidlene i 2013 har ført til redusert trykk i formidlingsarbeidet. Skal nytegnede lærekontrakter være i henhold til målene i samfunnskontrakten er det behov for å styrke budsjettet betydelig.

Retten til Vg3 i skole (et praktisk rettet opplæringsløp) for de som ikke får læreplass, er styrket. Fylkeskommunen har ikke erfaring med Vg3 i skole, men erfaringstall fra andre fylker tilsier at 50 prosent av de som ikke får læreplass, takker ja til tilbudet. Fylkesrådmannen mener at fra 2014 må Vg3 i skole innarbeides i budsjettet. Hovedutvalget forutsetter at staten dekker merkostnadene ved den nye rettigheten.

Fylkestinget har i april 2013 vedtatt at elever gis rett til Vg3 påbygg til studiekompetanse etter endt læretid/yrkeskompetanse fra skoleåret 2014. Forslag om rett til Vg3 påbygg er et av tiltakene som foreslås i Stortingsmelding 20. Fylkesrådmannen legger til grunn at det vil komme statlige midler når rett til Vg3 påbygg blir en nasjonal rettighet. Det er for 2014 er behov for å styrke budsjettet.

Når det gjelder karriereveiledning og voksenopplæring forslår fylkesrådmannen at det bør vurderes å benytte regionale utviklingsmidler til nye arbeidsområder innen karriereveiledning og voksenopplæring.

Drift og vedlikehold av flere av utdanningssektorens IKT-systemer er under stadig utvikling. Innen 2017 skal det utvikles og implementeres nytt skoleadministrasjonssystem, noe som vil medføre behov for investeringsmidler i 2014.

Tangen videregående skole har et stort behov for lagerplass til programområdet byggfag. Det arbeides med ulike alternativer til et nær- og/eller fjernlager, og det vil være behov for investeringsmidler til dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer