I en interpellasjon i fylkestinget onsdag tok fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) opp en sak om at Agder Kollektivtrafikk (AKT) har besluttet å kutte alle ruter fra Kongshavn i Randesund til Østre og Vestre Randøy. Bare den lovpålagte skoleskyssen på morgen og kveld blir værende. Han ba fylkesordføreren besvare om han vil bevilge de nødvendige kronene som skal til for at rutebåttilbudet kan videreføres med samme frekvens som før innskrenkningene av tilbudet ble foretatt. Da fylkesordfører Terje Damman var inhabil besvarte fylkesvaraordfører Thore Westermoen interpellasjonen. Hans konklusjon var: Skal en finne en løsning på denne saken må AKT se på saken en gang til for å finne en løsning i samarbeid med Kristiansand kommune og fylkeskommunen. Jeg vil be AKT gjøre dette.

Westermoen viste i svaret til at fylkestinget siden opprettelsen av AKT har kanalisert alle midler til kollektivtrafikken i Kristiansandsområdet gjennom dette selskapet, og overlatt til selskapets styre å gjøre de konkrete vurderingene om hvilket rutetilbud som tilbys ulike steder innenfor den økonomiske rammen. AKT har ansvaret for kollektivtilbudet i hele fylket og må samlet sett prioritere innenfor tildelte rammer.

Fylkeskommunens bevilgninger til AKT har økt betraktelig gjennom årene, og er i 2013 på 200 millioner kroner. I tillegg til midlene fra fylkeskommunen, har også AKT fått driftstilskudd fra Kristiansand kommune på 4.7 millioner kroner i 2013.

-Det er påstått at Vest-Agder fylkeskommune ikke tar ansvar for bosetningen på Randøyene. Men etter min vurdering tar fylkeskommunen ansvar for bosetningen ved å legge opp til skoleskyss med høy kvalitet på skyssen. Det er etter min vurdering ikke uproblematisk om fylkestinget skulle bevilge øremerkede tilskudd til rutetilbud som det er AKTs ansvar å bestemme. FT har overlatt til AKT å prioritere midlene innenfor den rammen selskapet har fått gjennom årlige budsjettvedtak. 

 Les hele svaret til Fylkesvaraordfører Thore Westermoen her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2013 | Skriv ut siden