Tonstad Vindpark AS søker i medhold av energiloven NVE om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk bestående av inntil 64 vindturbiner med en turbinstørrelse på mellom 2-5 MW, og en samlet installert effekt på inntil 200 MW. Vindkraftverket er planlagt lokalisert øst for Sirdalsvatnet på grensen mellom Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner. Planområdet utgjør cirka 29 kvadratkilometer. Vest-Agder fylkeskommune skal avgi uttalelse til søknaden. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i dag og anbefaler at fylkesutvalget skal tilråde at det gis konsesjon. Fylkesutvalget behandler saken 27. august.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft hadde utfra en samlet vurdering innstilt på at NVE ikke bør gi konsesjon til utbyggingen. Utbyggingen av Tonstad Vindpark er etter hennes oppfatning et stort naturinngrep i et område med betydelige eksisterende og forventede planer for nye klimainvesteringer.

Det var imidlertid kun de to representantene fra Høyre som støttet fylkesrådmannens innstilling om å fraråde konsesjon. Kristelig folkeparti fremmet forslag om å tilråde konsesjon. Dette forslaget fikk tilslutning fra de øvrige ni representantene i hovedutvalget, som foruten fra KrF representerer Frp, SP, V og AP.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2013 | Skriv ut siden