Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at den økonomiske rammen til Transporttjenesten for funksjonshemmede for 2013 skal økes fra 15,4 millioner kroner til 17,1 millioner kroner. Fylkestinget fatter endelig beslutning 18. juni. Utgiftene til TT-tjenesten for 2013 var ut fra uendret reiseaktivitet og prisjustering anslått til 18,5 millioner kroner. I årsbudsjettet for 2013 ble tilbudet i Transporttjenesten for funksjonshemmede videreført uendret i 2013. Rammene ble beholdt uendret fra 2012 det vil si 15,4 millioner kroner. Det ble vedtatt å jobbe videre med effektivisering og omlegging av tjenesten og legges frem en sak for politisk behandling i 2013, basert på en analyse av tilbudet og kostnadsutviklingen.

Nytt reglement for TT-tjenesten ble utarbeidet som en del av forsøksprosjektet: "Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede.  Det ble vedtatt at prinsipper og hovedkriterier for ordningen skulle beholdes, men at man skulle endre innretningen på ordningen som følge av at kollektivtransporten mange steder var tilrettelagt. Omlegging av transportordningen har skjedd suksessivt etter hvert som nye områder har fått tilrettelagt rutetilbud.

Det er vanskelig å anslå utgiftene for 2013. TT-tjenesten er lagt om i mange kommuner, men da med virkning fra 1. april 2013.  Fylkeskommunen har derfor ikke enda erfaringstall for effekten av dette. På bakgrunn av usikkerhet knyttet til tall for de første transportmånedene i 2013, har samferdselsadministrasjonen anslått TT-utgiftene til 17,1 mill. kr. i 2013. Dette tilsvarer en reduksjon i netto transportutgifter på 5 prosent sammenliknet med 2012. Det er betydelig tatt i betraktning en generell prisjustering av takstene på 3 prosent. Dessuten er det flere kommuner hvor TT-tjenesten ikke er lagt om enda.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer