Fylkesutvalget i Aust-Agder tok i et møte 4. juni til etterretning at rekrutterings- og omdømmeprosjektet for Agder avsluttes 30. juni. Fylkesrådmannen fikk fullmakt til stille nettstedet Sørlandsliv.no til disposisjon for aktører som ønsker å videreføre virksomheten. Fylkesrådmann Tine Sundtoft innstiller overfor fylkesutvalget i Vest-Agder at utvalget fatter tilsvarende vedtak 19. juni. Rekrutterings- og omdømmeprosjektet ble startet opp i 2009 etter initiativ fra Agderrådet.

Agderrådet formulerte følgende mål for prosjektet: ”I samarbeid med alle aktuelle aktører skal det gjennomføres et landsdelsprofileringsarbeid (merkevarebygging) for å styrke landsdelens omdømme nasjonalt og internasjonalt.” Før man startet opp prosjektet konstaterte man også at rekruttering av arbeidskraft og studenter til landsdelen  var et viktig område, og prosjektet ble dermed etablert som et rekrutterings- og omdømmeprosjekt.

Prosjektet har hentet midler fra flere finansieringskilder i det offentlige og fra næringslivet.  Prosjektperioden var i utgangspunktet ut 2012, men har blitt forlenget til 30. juni i år.

Prosjektet har under slagordet ”Sørlandet – der du får overskudd til å skape” gjort et godt arbeid for å profilere landsdelen. Prosjektet har vært aktiv deltaker i omdømmearbeidet i og for landsdelen, og vært bidragsyter i mange konkrete sammenhenger. Prosjektet har etablert nettstedet www.sorlandsliv.no   og den engelske utgaven Southnorway.no som profilerer landsdelen. Andre aktører i landsdelen har koblet seg opp mot dette nettstedet. Prosjektet har også bidratt i konkrete sammenhenger. Blant annet har det  bidratt til to sørlandspaviljonger på ONS i Stavanger, man har holdt foredrag og presentasjoner og bidratt til at media nasjonalt har fått et godt bilde av landsdelen.

Dersom virksomheten i prosjektet skal videreføres er man imidlertid avhengig av en solid finansiering. En arbeidsgruppe, som har sett på dette, anslår behovet til helst 3,5 millioner kroner, minimum 2,5 millioner kroner per år. Styringsgruppen har prøvd å undersøke muligheten for å få til en slik finansiering. Gruppen har måttet konstatere at man ikke har fått dette til.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2013 | Skriv ut siden