Sammen med statsbudsjettet skal Regjeringen legge frem en handlingsplan for kollektivtransport. Nylig ble det arrangert et møte mellom Samferdselsdepartementet og KS. På dagsorden sto handlingsplan for kollektivtransport, håndtering av vedlikeholdsetterslep, parkering og skoleskyss. KS la frem behovet for en god prosess med involvering av fylkeskommunen i arbeidet med Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport. Videre tok KS opp fylkeskommunenes bekymring knyttet til økte driftsutgifter til kollektivtransport. Handlingsplanen åpner nå opp for at innspill fra KS tas inn i det videre arbeidet, herunder driftsutgifter til kollektivtransport.

Vedlikeholdsetterslep

 KS løftet frem etterslep i vedlikeholdet på kommunale og fylkeskommunale veger og nødvendigheten av å sikre en god fordeling av statens tildelte midler til vedlikeholdsetterslep (1 mrd. over ti år). Samferdselsdepartementet inviterte KS til å komme med innspill om andre måter å fordele tildelte midler til fylkeskommunene enn dagens ordning med særskilt fordeling med et gjennomsnitt i beregnet vedlikeholdsetterslep fordelingsnøkkel.

Parkering og skoleskyss

 Avslutningsvis orienterte departementet om arbeidet med ny felles parkeringsregulering. Arbeidet med forskriften er nå i sluttfasen og vil bli sendt ut på ny høring før forskriften fastsettes. Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss trer i kraft 1. juli. Her kan fylkeskommuner som trenger lengre tid til innføring av forskriften søke om dispensasjon. Så langt har departementet kun mottatt fire søknader.

Her er notatet fra KS som ble overlevert til departementet i forbindelse med møtet.

Notat fra KS til SD av 5. juni 2013

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer