Seks fylkesmenn skal nå være med i et forsøk der Staten skal snakke med én stemme når det gjelder innsigelser til kommunale planer. Målet er å få til raskere behandling av plansaker og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Vest-Agder er ikke blant de seks fylkesmannsembetene, men Øystein Djupedal i Aust-Agder er blant de som skal delta. De øvrige er fylkesmennene i Vestfold, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland som skal delta i forsøksperioden på tre år.

- Kommunene har samme myndighet som før, men får færre å forholde seg til. Det viktigste er å bedre samordningen og redusere tidsbruken, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell..

Når en kommune i dag ønsker å sette i gang et byggeprosjekt, må saken på høring til 22 instanser som alle kan ha individuelle uttalelser og innsigelser mot planene. Disse innsigelsene skal nå samordnes av fylkesmannen, slik at det kommer én felles uttalelse til kommunen. Målet med dette er å gi kommunen større forutsigbarhet og en raskere behandling av arealplanene

Fylkesmannen skal ikke hindre innsigelser, men sørge for at de ikke er motstridende og uvesentlige. Hvilke innsigelser som til slutt fremmes, avklares i samråd med berørt innsigelsesmyndighet.

Miljøvernministeren, som har siste ordet i plansaker, mener kommunene fortsatt må akseptere at det er sterke interesser for eksempel innenfor kraft, miljø og kulturminner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2013 | Skriv ut siden