Fylkesutvalget behandlet i dag en sak hvor strategien som skal være retningsgivende for arbeidet med årsbudsjett 2014 og økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2014 til 2017. Strategien baseres på at fylkeskommunen skal følge opp vedtatte mål i Regionplan Agder 2020, og hovedsatsingene innenfor utdanning og kommunikasjon, herunder kollektivtrafikk. På fylkeskommunens øvrige områder må aktiviteten holdes på samme reelle nivå som i dag, eller reduseres. Det skal utarbeides forslag til innsparing gjennom effektivisering innen virksomheten. Det skal videre budsjetteres med et netto driftsresultat på 3 prosent i hele økonomiplanperioden. Det settes også som mål at fylkeskommunens gjeldsgrad bør holdes konstant og på sikt reduseres. Fylkestinget sluttbehandler saken 18. juni.Et flertall i fylkesutvalget, bestående av samlet åtte representanter fra H, FrP, KrF og V, gikk inn for at det i 2014 skal gjøres ferdig en helhetlig skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Videre vil flertallet at staten skal stille opp med nødvendige midler når rett til VG3 Påbygg blir en nasjonal rettighet. Videre må statens forventning om 20 prosent økning i antall læreplasser sett i forhold til 2011 følges opp med midler fra staten. Flertallet går også inn for at et tidligere vedtak i fylkestinget om planlegging og opprettelse av en egen tannlegevakt i vestfylket i løpet av planperioden oppheves. Aps tre representanter utgjorde mindretallet i fylkesutvalget og fremmet egne forslag som ble nedstemt. 

Vest-Agder fylkeskommune har høy gjeldsgrad i forhold til gjennomsnittet av fylkeskommunene. Kostnader til renter og avdrag må driftsfinansieres. Økt låneopptak kan derfor føre til behov for å redusere driftskostnadene på tjenesteområdene. Avdragskostnadene utgjør cirka 54 prosent av finanskostnadene. Gjennomsnittlig lånerente er lav, og ble i 2012 ble om lag 3,3 prosent En økning i lånerenten vil gjøre store utslag, og vil medføre behov for å redusere kostnader på andre områder i fylkeskommunen. På grunn av fylkeskommunens høye gjeldsbyrde, anbefaler fylkesrådmann Tine Sundtoft et fortsatt høyt nivå på driftsfinansiering av investeringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2013 | Skriv ut siden