I september innføres det tidsdifferensierte bompenger i Kristiansand. Dette ble klart da Stortinget tirsdag vedtok proposisjonen om samferdselspakke for kristiansandsregionen fase 1 om tidsdifferensierte bompengetakster. Rushtiden regnes som 06.30-09.00 og 14.30-17.00. De nye takstene vil være 21 kroner i rushtiden og 14 kroner utenom rushtiden for lette kjøretøy. Tunge kjøretøy betaler dobbel sats. Etter innføringen vil det være mulig å få 20 prosent rabatt på bompassering for trafikanter med brikke og lokal avtale. Hovedmålet med innføringen er å redusere trafikken i rushtida, samtidig som dagens inntektsnivå blir opprettholdt. Tidsdifferensierte takster som foreslått i proposisjonen er beregnet til å kunne redusere trafikken gjennom bomstasjonene i rushtiden med fem prosent.

Bakgrunn: I 2009 vedtok Stortinget utbygging og finansiering av Samferdselspakke for kristiansandsregionen fase 1. Pakken inneholder blant annet utbygging av Vågsbygdveien og en såkalt myk pakke. Denne pakken omfatter gang- og sykkelveger, kollektivfelt og annen infrastruktur for buss, samt tiltak for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklister.

I proposisjonen ble eventuell framtidig innføring av rushtidsavgift omtalt. Samferdselsdepartementet og kristiansandsregionen ved Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har inngått avtale om belønningsmidler til bedre kollektivtilbud og mindre bruk av bil for perioden 2009–2012. Det var et mål at biltrafikken gjennom bomstasjonene i rushtida skulle reduseres med fem prosent sammenlignet med 2008. Videre er det et mål at den samlede biltrafikken i området ikke skal øke fra og med 2010, og helst reduseres.

På bakgrunn av dette vedtok Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune ved årsskiftet 2012/2013 å innføre tidsdifferensierte bompengetakster i Kristiansand og å endre rabattsystemet. Det er lagt til grunn at dagens takster skal opprettholdes i rushtiden, mens takstene utenom rushtiden skal reduseres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden