Tonstad Vindpark AS søker NVE om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk bestående av inntil 64 vindturbiner med en turbinstørrelse på mellom 2-5 MW, og en samlet installert effekt på inntil 200 MW. Vindkraftverket er planlagt lokalisert øst for Sirdalsvatnet på grensen mellom Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner. Planområdet utgjør cirka 29 kvadratkilometer. Vest-Agder fylkeskommune avgir uttalelse til søknaden. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i juni og anbefalte at fylkesutvalget tilråder at det gis konsesjon. Fylkesutvalget behandler saken i dag og endte, mot en stemme fra KrF, på motsatt standpunkt av hovedutvalget. Fylkesutvalget frarår at det gis konsesjon.

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen fremmet et tilleggsforslag som fikk enstemmig tilslutning fra fylkesutvalgets 11 representanter. Der påpekes det at det er et problem at kommunene ikke har rett på en andel av verdiskapingen som vindkraften medfører, ut over eiendomsskatt. Fylkesutvalget mener at lovverket må justeres slik at de kommunene som må tåle inngrep i naturen, kan få kompensasjon for dette, slik det er ved utbygging av vannkraft.

I saksfremlegget skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft at utbyggingen av Tonstad Vindpark etter hennes oppfatning et stort naturinngrep i et område med betydelige eksisterende og forventede planer for nye klimainvesteringer. Sett utfra en samlet vurdering mener hun at NVE ikke bør gi konsesjon til utbyggingen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2013 | Skriv ut siden