Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune vil inngå intensjonsavtale med Agderforskning AS om regional medfinansiering av Innovasjonsfaglig forskningsprosjekt i VRI - Virkemidler for Regional FoU og innovasjon - i en treårsperiode fra 2014 til 2017. Fylkeskommunen vil bidra med 700 000 kroner per år. Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune inngår en tilsvarende intensjonsavtale.

Bakgrunnen for avtalen er at Norges Forskningsråd har utlyst midler til tredje periode i VRI-programmet. En del av utlysningen gjelder innovasjonsfaglige forskningsprosjekter der FoU-institusjoner kan søke. For å komme i betraktning som søker på denne type prosjekter kreves det at intensjonsavtaler med regionale finansiører vedlegges søknaden. Det kreves en regional medfinansiering på minst 50 prosent av prosjektkostnadene for å få midler fra Forskningsrådet.

Vest- Agder fylkeskommune har bidratt til å finansiere Forskerprosjektet siden 2007. Den regionale finansieringen har vært avgjørende for gjennomføring av et forskerprosjekt med høy relevans og kvalitet. Den regionale finansieringen har også vært avgjørende for at et miljø innenfor innovasjonsforskning ved Agderforskning og UiA kunne videreutvikles.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2013 | Skriv ut siden