I 2008 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle delta som partner i prosjektet Fremtidskyster – Bærekraftig utvikling i kystsamfunn - under det EU-finansierte regionale utviklingsprogrammet INTERREG IVA Prosjektet hadde en varighet på tre år. Fylkeskommunen har i prosjektperioden gitt et årlig tilskudd til prosjektet på 300 000 kroner. Prosjektet pågikk fra 2010-2012. Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om at prosjektet fikk til gode resultater til i Vest-Agder. Man fikk tilført et løft for formidlingen på fyrstasjonene langs kysten, bidratt til fortsatt utvikling av Kystled Sør som et nettverk for gjestehåndtering av små reisende samt innhentning av ny viten om kulturhistorien og om dagens turisme.

Prosjektets delte finansieringsmodell mellom EU og fylkeskommunale midler betød at man fikk tilført et utvidet økonomisk handlingsrom til samarbeidspartnerne. Fylkeskommunens deltagelse ga dermed et økonomisk løft for disse som ikke ville ha vært mulig uten deltagelsen i prosjektet.

Fremtidskyster var et prosjekt innenfor EUs regionale utviklingsprogram INTERREG hvis overordnet målsetting er å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Fremtidskyster ble organisert som et samarbeid mellom svenske, danske og norske partnere. Fra Sverige deltok kommuner, regioner, turistorganisasjoner og universiteter i regionene Bohuslän og Skåne. Danmark deltok med Københavns Universitet og kystkultursenteret i Nordjylland Han Herred Havbåde. Norsk deltagere var Vest-Agder fylkeskommune, Bragdøya kystlag og DNT Sør. I tillegg til de formelle partnere Bragdøya Kystlag og DNT Sør valgte fylkeskommunen å jobbe tett sammen med Lindesnes fyrmuseum og Agderforskning.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2013 | Skriv ut siden